Kućni red

Na temelju članka 43.st.1.točka 6. i čl.68.t.8. Statuta DV Vedri dani, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vedri dani, na 38. sjednici održanoj dana: 29.lipnja 2017., donosi:
 
KUĆNI RED 
DJEČJEG VRTIĆA VEDRI DANI 
 
Dolazak i odlazak djeteta iz vrtića
Članak 1.
 Dijete u vrtiću/jaslicama može boraviti do 10 sati dnevno, sukladno radnom vremenu Vrtića. 
 
Članak 2.
 Kasniji dolazak (nakon 9.00 sati) najavite matičnom odgojitelju dan ranije  (radi prijave obroka za taj dan).
Članak 3.
Dovoditi i odvoditi dijete iz vrtića/jaslica mogu samo punoljetne osobe koje je roditelj/skrbnik djeteta naveo u izjavi o preuzimanju djeteta.
Članak 4.
Prilikom svakog dovođenja i odvođenja djeteta u/iz vrtića/jaslica roditelj/skrbnik ili ovlaštena osoba obvezna je osobno se javiti odgojitelju.
Predajom djeteta roditelju/skrbniku ili ovlaštenoj osobi, prestaje odgovornost odgojitelja.
 
Članak 5.
O svakom izostanku djeteta,(bolest,putovanje i sl.), promjeni adrese prebivališta, broja telefona/mobitela roditelj/skrbnik je obavezan izvijestiti odgojitelja svoga djeteta (po potrebi i stručnog suradnika ili ravnatelja).
Članak.6
Prilikom odvođenja djeteta iz vrtića/jaslica roditelj/skrbnik dužan je u svakom trenutku imati nadzor nad djetetom.
Članak 7.
Nakon odlaska djeteta iz vrtića roditelj/skrbnik ne može isti dan ponovno vratiti dijete u vrtić, osim u iznimnim slučajevima (dogovoreni liječnički pregled, terapije i sl.).
 
 
Zdravlje djeteta
Članak 8.
Radi zaštite sve djece u vrtiću/jaslicama roditelj/skrbnik obvezan je obavijestiti Vrtić o promjeni zdravstvenog statusa djeteta i ne dovoditi ga s povišenom temperaturom, ušima,svrabom,proljevom, povraćanjem, parazitima u stolici ili zbog bilo kojeg drugog zdravstvenog stanja koje narušava siguran boravak djeteta i druge djece u skupini.
Po povratku u vrtić/jaslice obavezno je donijeti liječničku potvrdu.
 
 
Članak 9.
Ukoliko dijete ima kroničnu bolest, roditelj/skrbnik o tome treba obavijestiti odgojitelje svoga djeteta i zdravstvenog voditelja Vrtića, obvezan je donijeti liječničku potvrdu i pisanu uputu liječnika o imenu lijeka, dozi, vremenu i načinu davanja lijeka.
 
Članak 10.
Kod ozljeda i naglog pobolijevanja, u vrtiću se pruža prva pomoć, obavještava roditelj/skrbnik i ako postoji indikacija za dodatnu stručnu medicinsku pomoć dijete se u pratnji stručne osobe upućuje liječniku.
Članak 11.
Nakon izostanka djeteta iz vrtića/jaslica /60 dana i više/ potrebno je ponovno donijeti liječničku potvrdu da dijete može polaziti vrtić/jaslice.
 
Članak 12.
Osoba koja dovodi­ i odvodi dijete u/­iz Vrtića u sobe dnevnog boravka djece može ulaziti samo u prikladnoj obući (papuče ili korištenje nazuvaka).
 
Prehrana
Članak 13.
Obroci u vrtiću:
  • doručak od 8.00 do 9.00 sati
  • užina 1  u 10 sati
  • ručak od 11.00 do 12.00 sati
  • užina 2  od 14.30 do 15.00 sati
  • tokom dana djeci je stalno ponuđeno voće
 
Članak 14.
Prilikom slavlja, obilježavanja važnih datuma i svečanosti koje roditelj/skrbnik unaprijed dogovara s
odgojiteljem djeteta, potrebno je poštivati pravilo Vrtića.
 
Članak 15.
Da bismo prilagodili jelovnik za djecu koja  imaju posebne prehrambene potrebe potrebno je donijeti liječničku potvrdu ukoliko se radi o zdravstvenim razlozima odnosno izjavu roditelja ukoliko je razlog vjersko uvjerenje.
 
Sigurnost
 
Članak 16.
Pri ulasku i izlasku iz vrtića radi sigurnosti djece i radnika iza sebe obavezno zatvarajte vrata.
 
Članak 17.
Radi sigurnosti djece u vrtiću, važno je da dijete u vrtić ne donosi opasne predmete (bombone, žvakaće gume , ukosnice, sitne igračke, lijekove i sl.) i neprimjerene predmete (novac, mobitel, nakit i sl.).
Članak 18.
Dječja kolica nije moguće ostavljati u Vrtiću , iznimka je hodnik jaslica u područnom objektu u Šubićevoj ulici i to isključivo na vlastitu odgovornost .
 
 
 
Članak 19.
U unutarnjem prostoru vrtića nije dozvoljeno ostavljati bicikle, romobile i ostala prometala.
 
Članak 20.
Potrebno je pridržavati se uputa o nepotrebnom zadržavanju u unutarnjim i vanjskim prostorima, kako se ne bi ometao siguran boravak djece u vrtiću/jaslicama i kako bi se osigurao nesmetani nadzor kretanja osoba po Vrtiću.
 
Opća pravila
Članak 21.
U komunikaciji s osobljem Vrtića, djecom i drugim roditeljima potrebno je koristiti se uvažavajućom komunikacijom (bez povišenih tonova, vrijeđanja, prijetnji...).
 
Članak 22.
Ukoliko ste svjedok neprimjerenog postupanja prema sudionicima odgojno-obrazovnog konteksta, osobito djeteta, dužni ste isto prijaviti ravnatelju.
 
Članak 23.
Sve odrasle osobe (zaposlenici i korisnici usluga) dužne su upoznati ravnatelja o svakoj činjenici koju smatraju da predstavlja opasnost po sigurnost i zdravlje djeteta ili odraslih.
 
Članak 24.
Dječji vrtić ne preuzima odgovornost za nestanak i nastalu štetu na osobnim stvarima (igračke, odjeća, zdravstvena pomagala  i sl.) koje dijete donese u vrtić.
 
Članak 25.
U unutarnjem i vanjskom prostoru Vrtića nije dozvoljeno: pušenje, dolazak pod utjecajem alkohola i droga te unošenje oružja.
 
Članak 26.
Zabranjeno je uvođenje životinja u ograđen prostor vrtića.
 
Članak 27.
Zabranjeno je ulaženje u prostore označene za osoblje vrtića.
 
Članak 28.
Zabranjeno je vršiti prodaju i/ili promidžbu roba i usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja djeteta/ce te dijeljenje pozivnica za dječje rođendane i druge privatne aktivnosti.
 
 
 Pravo i obveza roditelja:
Članak 29.
Potrebno je da roditelj/skrbnik prati i uvažava informacije o boravku djeteta/ce u jaslicama i vrtiću  u kutićima za roditelje, brošurama, na web stranici vrtića, da  se odaziva na roditeljske sastanke, radionice i individualne razgovore koje, prema potrebi i sam može inicirati (termin je potrebno dogovoriti s odgojiteljima ili stručnim suradnicima).
 
 
 
 
Članak 30.
Roditelj/skrbnik dužan je pravovremeno informirati Vrtić o uključivanju i potrebama za različitim programima, kako bi mogli osigurati kvalitetan odgojno-­obrazovni rad i sigurne uvjete /ankete za rad ( blagdani, praznici ) ispuniti korektno i odgovorno prema stvarnoj potrebi, zdravstveno-­rekreativni programi, višednevni programi - Grad mladih
 
Članak 31.
Roditelj/skrbnik dužan je redovito podmirivati troškove usluga Vrtića sukladno potpisanom Ugovoru
 
 
 
Ovaj Kućni red Vrtića objavljuje se na oglasnoj ploči, web. str. vrtića, a stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.
KLASA: 003-08/17-01/01
URBROJ: 251-603-04-17-1
Zagreb, 29.lipnja 2017.
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

 Vera Siročić

Ovaj kućni red objavljen je na oglasnoj ploči 30.06. 2017. te je stupio na snagu dana 08.07.2017.
 
                                                                                                                   RAVNATELJ:

                                                                                                                   Damir Kučan
 

Ispiši stranicu