O nama

Polaganje stručnih ispita
 
 
POLAGANJE DRŽAVNIH STRUČNIH ISPITA ODGOJITELJA – PRIPRAVNIKA
 
Odlukom  Ministarstva prosvjete i sporta (prema Pravilniku o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću, NN 133/97.) od 28.siječnja 2015. Dječji vrtić Vedri dani određen je sjedištem za polaganje državnih stručnih ispita odgojitelja – pripravnika iz gradskih, privatnih i vjerskih dječjih vrtića Grada Zagreba – istok i svih dječjih vrtića Zagrebačke županije.
Ispitno povjerenstvo čine:

  • predsjednica ispitnog povjerenstva (profesorica metodike Učiteljskog fakulteta – prof.dr.sc. Anka Jurčević – Lozančić)
  • tajnica ispitnog povjerenstva (ovlašteni predstavnik Agencije za odgoj i obrazovanje – Sanja Jelovčić, prof.)
  • član ispitnog povjerenstva (stručni suradnik pedagog – Martina Mikac, prof.)
  • član ispitnog povjerenstva (ravnatelj Dječjeg vrtića Vedri dani, Zagreb – Damir Kučan
  • član ispitnog povjerenstva (učiteljica hrvatskoga jezika - Melita Kuntić, prof.)
 
Stručni ispiti polažu se prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN, 133/97. i 4/98.), Poslovniku o radu povjerenstva za stažiranje i polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika i Odluci o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i naobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/00).
 
Stručni ispit polaže se nakon godine dana stažiranja u struci i potvrđuje da je pripravnik sposobasn i spreman za samostalno i stručno obavljanje zadaća.
Ispit treba prijaviti mjesec dana prije ispitnog roka (na tiskanici PO-3) Agenciji za odgoj i obrazovanje i priložiti izvješće povjerenstva za stažiranje o rezultatima stažiranja (tiskanica PO-2), ovjerenu presliku diplome i potvrdu HZZMO o prijavi mirovinskog osiguranja.
Ispitni rokovi su: siječanj, ožujak, svibanj, rujan, studeni .
 
Stručnom ispitu prethodi radni dogovor u vrtiću Vedri dani na kojem pristupnici dobivaju sve relevantne podatke o tijeku i načinu plaganja stručnog ispita.
Stručni ispit odgojiteja obuhvaća pisani rad, praktični rad s djecom i usmeni ispit.
Za pisani rad predviđena su četiri sata.
Za praktični dio ispita treba priložiti pisanu pripremu u četiri primjerka.
Usmeni ispit traje do 40 minuta.
 
Nakon položenog stručnog ispita pripravnik dobiva svjedodžbu o položenom stručnom ispitu koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje.

 
 

Ispiši stranicu