Upravno vijeće

RAD UPRAVNOG VIJEĆA
Vrtićem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima pet članova:
- tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,
- jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,
- jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća pobliže se određuje poslovnikom. 

JAVNOST RADA UPRAVNOG VIJEĆA

   

ZAPISNIK
   POZIVI

Ispiši stranicu